Czym jest zanieczyszczenie powietrza ?


Wyróżniamy dwie główne grupy zanieczyszczeń: pyły zawieszone i gazy.

Pyły zawieszone

Są one oznaczone skrótem PM, od nazwy cząstek stałych w języku angielskim. Mówiąc prościej, to bardzo drobny pył. PM 10 ma średnicę 10 mikrometrów (0,01 milimetra). Jest 6 razy mniejszy niż średnica ludzkiego włosa. PM 2,5 ma średnicę 2,5 mikrometra (0,0025 mm), 24 razy mniejszą niż średnica włosa. Im drobniejsze są te cząstki, tym są one bardziej niebezpieczne dla zdrowia. Obrazowo pokazuje to poniższa grafika.

PM2,5 w Warszawie

W 2018 r. cztery  stacje GIOŚ mierzyły stężenia PM2,5 w Warszawie, wartości graniczne stężeń określone przez WHO zostały przekroczone we wszystkich z nich.

PM10 w Warszawie

W 2018 r. cztery stacje należące do GIOŚ mierzyły koncentrację PM10, wartości graniczne stężeń określone przez WHO zostały przekroczone we wszystkich z nich.

Zagrożenia powodowane przez cząstki stałe

Gazy

Dwa gazy są głównie odpowiedzialne za zanieczyszczenie powietrza: dwutlenek azotu (NO2) i ozon (03). Szacuje się, że prawie połowa stężenia dwutlenku azotu mierzonego w powietrzu wynika z ruchu drogowego. Piki koncentracji ozonu są również związane z transportem, powstają w wyniku napromieniowania pierwotnych zanieczyszczeń światłem ultrafioletowym (UV) w obecności tlenu. Niestety w Warszawie w 2018 r. nie były robione pomiary ozonu w miejscu o dużym ruchu komunikacyjnym.

Dwutlenek azotu w Warszawie

W 2018 r. trzy stacje  mierzyły poziom dwutlenku azotu w Warszawie, średnioroczy próg WHO został przekroczony w dwóch stacjach.

Ozon w Warszawie

W 2018 r. trzy stacje mierzyły stężenie ozonu w Warszawie, nie stwierdzono przekroczenia progu WHO.

0